Vnitřní řád školy

Mateřská škola Vidonín, příspěvková organizace,

594 57 Vidonín 36

IČO: 710 11 820

 

Vnitřní směrnice školy

 

 1. Děti se do MŠ přijímají nejdéle od 6.30 do 8.00 hodin, poté se škola z bezpečnostních důvodů zamyká. Po předcházející dohodě lze přivádět dítě do mateřské školy nejpozději do 9,00 hod. dle potřeby rodiny, dítě ale musí být nahlášené na stravování. Při příchodu do MŠ po 8,00 hod., zvoňte na zvonek „MŠ třída“!
 2. Rodič je povinen předat dítě osobně paní učitelce, teprve potom může opustit budovu. Děti přepravované autobusem přebere zaměstnanec MŠ na autobusové zastávce a bezpečně přivede do MŠ, kde je předá paní učitelce.
 3. Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u ředitelky školy). Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než rodiči!!! Pokud bude pověření trvalého charakteru, lze toto zaznamenat do evidenčního listu dítěte a toto pověření platí na dobu neurčitou.
 4. Při nástupu dítěte do mateřské školy nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim, vždy se mohou rodiče s ředitelkou i učitelkami předem dohodnout na vhodném postupu.

Do mateřské školy patří dítě zcela zdravé! Učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout do MŠ děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními. 

Škola upozorňuje zákonné zástupce dětí, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen, pokud to lze. 

 1. Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte. Po vyléčení infekčního onemocnění dítě do MŠ přijímáme s potvrzením od lékaře, které nám potvrdí jeho uzdravení (v zájmu ostatních dětí).
 2. Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte.
 3. Rodiče jsou povinni oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně telefonicky na číslo 549 444 005 nebo na tel. čísle 733 131 438 nebo osobně.
 4. Povinné školní vzdělávání předškolních dětí je stanoveno od 8,00 hod. do 12,00 hod. denně. Omlouvání nepřítomnosti dětí na povinném předškolním vzdělávání je formou omluvných listů. Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce.
 5. Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny. Platba stravného probíhá formou povoleného inkasa k účtům rodičů tak, že koncem srpna bude vyinkasována záloha ve výši 1.000 Kč a po skutečně odebraném jídle zpětně za měsíc bude stržena skutečná cena obědů dle docházky. Na konci školního roku dojde k vyúčtování, a vybraná záloha, pokud nedojde k pohledávce, bude vrácena zpět na účet rodičů. Rodič je povinen si včas zjistit termíny k úhradě a dostatek financí na účtu a toto bezpodmínečně dodržet!!! Výše stravného na 1dítě MŠ a 1 den (2 svačiny a oběd): …38,- Kč, věková kategorie 6–10 let činí výše celodenního stravného 44,- Kč, Pitný režim – denně 2,- Kč na dítě.

 

 1. Výše „školného“ (příspěvek na částečnou úhradu nákladů MŠ) na 1 měsíc a 1 dítě je 200,- Kč (bližší informace – Vyhláška MŠ.) a na dítě, které navštěvuje MŠ pouze 5 dnů v měsíci je poplatek stanoven na 120,- Kč měsíčně od 1.9.2021 (viz. Dodatek č.5 Vyhlášky MŠ Vidonín č.1/2005)
 2. Poplatek za školné je vybírán mateřskou školou – bankovním převodem na účet mateřské školy č.: 181910934/0300 – jednorázová platba za celý školní rok.

 Při neúčasti dítěte na vzdělávání se úplata za vzdělávání nevrací.

 1. Stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy podávejte u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.
 2. Mateřská škola má dvě třídy, do kterých jsou zařazovány zdravé děti, ale i děti se zdravotním postižením.
 3. Věkové složení dětí: I. ročník 2 - 4leté děti.

                                             II. ročník 4 –5leté děti

                                              III. ročník 5 - 6leté děti (děti s odloženou škol. docházkou)

 1. Posláním naší MŠ je rozvíjet samostatnost, podporovat zdravé sebevědomí dítěte, jeho sebejistotu a důvěru ve vlastní síly a schopnosti, tvořivost dětí. Vytvářet podnětné prostředí pro děti s jeho přirozenými potřebami a jeho postupně se rozšiřující komunikaci se světem, podporovat prožitek dne, jeho individualitu, klást důraz na celkové klima školy. Věnovat náležitou pozornost a péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami.
 2. Mateřská škola pracuje podle vzdělávacího programu „Škola plná úsměvu a zábavy“ se začleněnými prvky kurikula Skutečně zdravá mateřská škola. Nabízíme řadu nadstandardních aktivit.
 3. Škola má svůj denní organizační řád (program, uspořádání dne), který je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či aktuálně změněné potřeby dětí (viz. nástěnka v šatně).
 4. MŠ spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a školy. Rodič má právo být informován o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. S učitelkami se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání jejich dítěte.
 5. Rodiče mají možnost se podílet na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem co se v MŠ děje.
 6. Rodiče mají právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů. Tato práva může uplatnit na schůzkách s rodiči, kde jsou tato témata vždy otevřená k diskusi.
 7. Pro rodiče dětí nabízíme různorodý poradenský servis, dle jejich zájmu, různé osvětové aktivity k otázkám výchovy a vzdělávání předškolních dětí, pořádáme společné akce atd. Rodiče mají kdykoliv právo vyžádat si konzultaci s učitelkou, ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu).
 8. Rodiče souhlasí s vystavováním autorských prací dítěte v prostorách MŠ a účasti na výtvarných soutěžích. (viz. příloha s podpisy rodičů)
 9. Rodiče souhlasí s fotografováním dětí při akcích školy a s uveřejňováním fotografií na internetových stránkách školy, popř. do místních novin. (viz. příloha s podpisy rodičů)

 

Jsme tu pro Vás a šťastné dítě je v rukou nás všech!

 

Kolektiv MŠ Vidonín

Tato vnitřní směrnice nabývá účinnosti 1.9.2023

                                                                                                               Ředitelka školy             

                                                                                                                                        Bc. Miluše Habánová

Příloha č.1

Rodiče souhlasí s vystavováním autorských prací dítěte v prostorách MŠ a účasti na výtvarných soutěžích. 

Rodiče souhlasí s fotografováním dětí při akcích školy a s uveřejňováním fotografií na internetových stránkách školy, popř. do místních novin. 

Rodiče se seznámili s vnitřní směrnicí MŠ Vidonín a s platbami souhlasí.

Rodiče se seznámili a souhlasí s mimořádným opatřením v době koronavirové infekce  Covid – 19 uvedené ve Školním řádu.

 

 

 

   

      Jméno dítěte:           Bydliště:

Podpis zákonného zástupce:

 

 1. Goliáš Adam                      Radňoves 14                  

 

 

 1. Chylíková Rozálie             Radňoves 1                    

 

 

 1. Havlátová Kristýna          Nová Ves 14                       

 

 

 1. Gruberová Linda              Rozseč  41                          

 

 

 1. Horký Miroslav                 Nová Ves 64                      

 

 

 1. Chylíková Markéta          Radňoves     43                    

 

 

 1. Jurný Matěj                      Milešín      48                      

 

 

 1. Kolářová Simona              Vidonín 48                         

 

 

 1.  Koukola Štěpán               Heřmanov 3                   

 

 

 1. Kuba Marek                     Vidonín  40                        

 

 

 1. Roučová Veronika           Borovník 37                       

 

 

 1. Souček Adam                   Skřinářov 76                      

 

 

 1.  Vojtěch Daniel                Borovník 34                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 Třída I.

 

 

 1. Bartáková Rozálie         Vidonín 56                    

 

 

 1. Čermák Marek             Heřmanov 74                  

 

 

 1. Dočkal Petr                    Heřmanov 77                

 

 

 1. Habánová Helena            Heřmanov 92                  

 

 

 1. Habánová Marie              Radňoves 37                 

 

 

 1. Havlátová Adriana          Nová Ves 14                    

 

 

 1. Hladík Martin                  Nová Ves 63                   

 

 

 1. Horká Julie                       Nová Ves 64  

                    

 

 

 1. Havelka Daniel                 Milešín 8

                    

 

 

 1. Katolická Karolína           Skřinářov 22   

                   

 

 

 1. Kejdová Stela                    Nová Ves 61

                   

 

 

 1. Kostka Vojtěch                 Radňoves 4                     

 

 

 1. Kroutilová Natálie            Nová ves 17                    

 

 1. Kubová Eliška                   Vidonín    40                   

 

 1. Maláč Jan                         Nová Ves 39                   

 

 1. Maláčová Zuzana             Nová Ves   39          

                

 

 1. Roučová Katy                   Borovník 37     

                   

 

 1. Součková Adriana           Skřinářov 76                  

 

 1. Sovjáková Karolína          Vidonín 8   

                        

 

 1. Sovják Richard                 Vidonín 8                        

 

 1. Vojtěchová Karolína        Nová Ves 27  

                  

 

 1. Vojtěch Šimon                  Borovník 34    

                     

 

 1. Volf Edgar Františe         Heřmanov 93  

                  

 

 1. Zemanová Ema                Heřmanov 96                   

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

Ve Vidoníně dne 1.9.2023